Algemene voorwaarden

ALGEMENE VERKOOPS-, LEVERING-, INSTALLATIE- EN BETALINGSVOORWAARDEN

VERSIE 1.0 DD. 10/06/2019

PAGINA 1/5

ALGEMENE VERKOOPS-, LEVERINGS-, INSTALLATIEEN

BETALINGSVOORWAARDEN (B2C)

ARTIKEL 1: ALGEMEEN

1.1 Deze algemene verkoops-, levering-, installatie- en betalingsvoorwaarden zijn van toepassing op alle

aanbiedingen, opdrachten en overeenkomsten van ADDEV BV evenals de uitvoering daarvan.

1.2 Behalve bijzondere koop-, leverings-, installatie- of betalingsvoorwaarden, vermeld op de voorzijde van de

factuur of op de voorzijde van de offerte en ondertekend voor akkoord door de klant en door een bestuurder

van ADDEV BV, alsook eventuele addenda houdende opschortende voorwaarden, zijn enkel en bij uitsluiting

van elke andere, deze algemene verkoops-, leverings-, installatie- en betalingsvoorwaarden van toepassing

dewelke hieronder zijn vermeld.

1.3 De algemene koop-, leverings-, installatie of betalingsvoorwaarden die voorkomen op documenten van de klant

aanvaardt ADDEV BV niet. In geval van uitdrukkelijke aanvaarding van de algemene voorwaarden van de klant

door een bestuurder van ADDEV BV gelden onderhevige voorwaarden als aanvullend.

1.4 ADDEV BV kan deze algemene verkoops-, leverings-, installatie- en betalingsvoorwaarden steeds zonder

afzonderlijke kennisgeving wijzigen. De gewijzigde voorwaarden zijn evenwel niet van toepassing op reeds

voorheen gesloten overeenkomsten of voorheen geplaatste én aanvaardde bestellingen. Elke bestelling of

overeenkomst gesloten of geplaatst en aanvaard na de wijziging, houdt een aanvaarding in door de klant van

de nieuwe algemene verkoops-, leverings-, installatie- en betalingsvoorwaarden. Hij zal ze voor kennisname en

aanvaarding ondertekenen.

ARTIKEL 2: WEBSITE

2.1 Het gebruik van de website van ADDEV BV is steeds op eigen risico. ADDEV BV heeft alle nodige technische,

juridische en organisatorische maatregelen genomen om de website-gebruikers een veilige en goede werking

ervan te garanderen, zonder dat dit evenwel een resultaatsverbintenis is. De op de website aangereikte

informatie is evenwel niet bindend wanneer zij niet overeenstemt met de informatie op de offertes of

overeenkomsten. Laatstgenoemde documenten hebben steeds voorrang.

2.2 Op de website van ADDEV BV, mailing en overige aanbiedingen via onder meer sociale media, worden de

aangeboden goederen en diensten zo duidelijk en waarheidsgetrouw als mogelijk afgebeeld en beschreven.

Lichte afwijkingen op vlak van vorm, kleur, afmetingen, samenstelling, prijs en andere gegevens zijn steeds

mogelijk.

2.3 De aanbiedingen op de Belgische website van ADDEV BV zijn uitsluitend gericht op de Belgische markt.

ARTIKEL 3: PRIJZEN

3.1 De op de offertes weergegeven prijzen zijn vermeld in euro, inclusief B.T.W. en zijn zonder akkoord van de klant

(14) veertien dagen geldig.

3.2 De prijzen kunnen beschouwd worden als een absolute forfait en zij zijn daarenboven gebaseerd op de thans

geldende waarden en prijzen van lonen, goederen en materialen. Indien deze na het uitreiken van een offerte

wijzigingen ondergaan behoudt ADDEV BV het recht voor om deze wijzigingen door te rekenen aan de klant.

Ingeval de klant niet akkoord gaat met de nieuw doorgerekende prijzen, dan vervalt de bestelling kosteloos.

Hiervoor kan geen schadevergoeding gevorderd worden van ADDEV BV door de klant.

3.3 Bij samengestelde prijzen bestaat geen verplichting tot het leveren van een gedeelte van de bestelling tegen

het overeenkomstige gedeelte van de totale prijs. Indien de uitvoeringsplannen gewijzigd worden en/of er

foutieve gegevens verschaft zijn op basis waarvan de bestelbon werd opgesteld, heeft ADDEV BV het recht om

de prijzen aan te passen aan de gevraagde uitvoering. De klant zal hiervan worden ingelicht.

3.4 De op de offerte of factuur weergegeven prijzen houden geen rekening met onderbrekingen en/of vertragingen

die niet te wijten zijn aan ADDEV BV. Indien de onderbrekingen en/of stagnatie aan de klant te wijten is, dan

zullen hiermee gepaard gaande kosten voor rekening van de klant zijn.

ALGEMENE VERKOOPS-, LEVERING-, INSTALLATIE- EN BETALINGSVOORWAARDEN

VERSIE 1.0 DD. 10/06/2019

PAGINA 2/5

ARTIKEL 4: BESTELLINGEN

4.1 De klant plaatst/bevestigt zijn bestelling door ondertekening van de onderhavige offerte. Hierdoor verklaart de

klant tevens over de vereiste hoedanigheid en bekwaamheid te beschikken om dergelijke overeenkomsten aan

te gaan, of dit te doen mits toezicht en toestemming van een persoon die over de vereiste hoedanigheid en

bekwaamheid beschikt.

4.2 Bij gebreke aan ondertekening van de offerte door de klant binnen (14) veertien dagen komt deze van

rechtswege te vervallen, behoudens bevestiging door een vertegenwoordiger van ADDEV BV.

4.3 De door de vertegenwoordigers van ADDEV BV aanvaarde bestellingen gelden slechts als voorlopig en

voorwaardelijk aanvaard en zijn slechts definitief bindend na ondertekening van de offerte/bestelbon door een

bestuurder van ADDEV BV.

4.4 ADDEV BV zal een voorschot van 40% op de totaalprijs incl. btw aanrekenen binnen de (14) veertien dagen

nadat de klant zijn bestelling plaatste en/of de offerte ondertekende, dan wel na manifestatie van de

opschortende voorwaarde, middels factuur die uiterlijk voor de vervaldag door de klant betaald moet worden

en waarop de algemene factuurvoorwaarden van ADDEV BV van toepassing zijn. Na betaling van het voorschot

van 40,00% inclusief BTW start bij ADDEV BV de productie van de goederen.

4.5 Bestellingen worden behandeld in volgorde van binnenkomst van het voorschot van de klant en geleverd en

geïnstalleerd zolang de voorraad strekt en in overleg tussen de klant en ADDEV BV. ADDEV BV behoudt zich het

recht voor om een bestelling te weigeren. Desgevraagd zal ADDEV BV aan de klant de reden daarvan meedelen.

4.6 Als een goed niet (meer) in voorraad is, wordt de klant daarvan op de hoogte gebracht. Als door

omstandigheden buiten de wil van ADDEV BV goederen of vervangende goederen niet (meer) geleverd kunnen

worden, wordt hetzij de bestelling van de klant kosteloos geannuleerd, hetzij een volwaardig alternatief

aangeboden en wordt de klant daarover ingelicht. Het voorschot van de klant wordt, in geval van annulatie, dan

ook teruggestort, dan wel, in geval van aanvaarding van het alternatief, herzien.

ARTIKEL 5: LEVERING- EN INSTALLATIE

5.1 De leverings- en installatie termijn wordt enkel bij wijze van inlichting verstrekt. ADDEV BV streeft een redelijke

leveringstermijn na, in verhouding tot de aard en omvang van de bestelling en de wensen van de klant. De

leverings- en installatietermijn wordt steeds in de mate van het mogelijke in onderling overleg bepaald.

5.2 Vertraging in de levering- en installatietermijn buiten de wil van ADDEV BV door daden van de klant of van

derden dan wel vanwege stakingen, ongevallen, invoerverbod, gebrek aan transportmiddelen, machinebreuk

of van andere situaties van overmacht machtigt de klant niet de ontbinding van deze overeenkomst te vorderen,

behoudens wanneer de uitvoering van de bestelling of overeenkomst onmogelijk is geworden. De klant kan in

ieder geval geen schadevergoeding eisen.

5.3 De overeengekomen leverings- en installatietermijn worden verlengd indien de klant nalaat tijdig de gevraagde

documenten over te maken of haar noodzakelijke medewerking te verlenen.

5.4 Indien de levering- en/of installatie, op verzoek van de klant, binnen een kortere tijdspanne dan de normale of

voorziene termijn dient te gebeuren en dit extra kosten veroorzaakt, dan vallen deze kosten integraal ten laste

van de klant. Deze kost wordt alsdan eenvoudig doorgerekend op de factuur.

5.5 De goederen worden vervoerd op gevaar, kosten en risico van de klant behoudens wanneer de verzending

vrachtvrij zou gebeuren. De klant is verantwoordelijk voor de juistheid van het werfadres. De klant dient ervoor

te zorgen dat de goederen bij aankomst onmiddellijk kunnen worden geleverd op de werf en op een veilige

manier kunnen worden gestockeerd of geïnstalleerd. Rekening houdend met de afmetingen van de

vrachtwagen, de te leveren goederen en de ondergrond. Voor elke levering brengt de klant ADDEV BV op de

hoogte van de veiligheidsvoorschriften die op de leveringsplaats voor het onthaal van externe bedrijven gelden

(preventieplan, veiligheidsprotocol, instructies). De klant is gehouden de staat van de goederen na te gaan bij

hun aankomst en is zelf verantwoordelijk voor eventueel verhaal tegen de vervoerders. De werf dient door de

klant toegankelijk gemaakt te worden om de normale uitvoering van de werken op een veilige manier mogelijk

te maken. Nutteloze verplaatsingskosten en te lange wachttijden (meer dan 15 minuten) zullen worden

aangerekend. Indien de goederen niet door de klant worden afgehaald of door ons kunnen afgeleverd worden

op het afgesproken tijdstip, worden er stockagekosten aangerekend. Tevens wordt in geval de facturatie

onmiddellijk opeisbaar.

ALGEMENE VERKOOPS-, LEVERING-, INSTALLATIE- EN BETALINGSVOORWAARDEN

VERSIE 1.0 DD. 10/06/2019

PAGINA 3/5

5.6 Zodra de vermelde leverings- en/of installatietermijn op verzoek dan wel door toedoen van de klant met meer

dan (1) een maand wordt uitgesteld, heeft ADDEV BV het recht om alle hieruit voortvloeiende kosten

(stockagekosten, schade veroorzaakt aan de geleverde goederen wegens gebrek aan afwerking of gebruik,

winstderving,…) te verhalen op de klant. De klant zal ADDEV BV op eerst verzoek en na voorlegging van de

relevante stavingstukken waaruit de schade blijkt, vergoeden.

5.7 De door de klant opgegeven plaats moet vrij zijn van obstakels in en boven de grond. Onder obstakels wordt

o.a. (niet-limitatief) verstaan: puin, boomstronken of wortels, struiken, oude funderingen, greppels, leidingen

en verder alles waarvoor hak- en/of breekwerk en/of egalisatie nodig is. Aanwezigheid van obstakels kan

aanleiding geven tot het berekenen van een meerprijs. De schroefpalen die dienen voor de fundering en die

door ADDEV BV mee worden geleverd zijn slechts inbegrepen in de prijs ten belope van 2 meter lopende in de

diepte t.o.v. het maaiveld. Indien schroefpalen gebruikt worden die deze afmeting overschrijden, zal dit

aanleiding geven tot het berekenen van een meerprijs.

5.8 De klant dient vóór de levering alle administratieve formaliteiten (o.a. vergunningen) te vervullen die voor de

plaatsing en installatie van de goederen op zijn terrein vereist zijn. In geen geval is ADDEV BV verantwoordelijk

in geval van problemen of vertraging bij het (niet) verkrijgen van de administratieve vergunningen en

documenten.

5.9 Indien ADDEV BV instaat voor grond- en/of funderingswerken staat ADDEV BV opzichtens de klant slechts in

voor het goed uitvoeren van de werken op een wijze dat het geleverde correct kan worden geïnstalleerd. ADDEV

BV kan nooit gehouden zijn tot enige schadevergoeding aan de klant met betrekking tot deze werken. ADDEV

BV is verder niet verantwoordelijk voor foutloze hinder uit nabuurschap (art. 544 BW) die derden ondervinden

met betrekking tot deze werken. De klant zal ADDEV BV hiervoor integraal vrijwaren.

5.10 Tijdens officiële vakantiedagen en het bouwverlof kan ADDEV BV geen goederen leveren en/of installeren. Ook

zijn de productie en burelen dan gesloten.

5.11 Leveringen en/of installaties doet ADDEV BV enkel in Vlaanderen. Voor leveringen en/of installaties van

goederen buiten Vlaanderen wordt er altijd een offerte op maat gemaakt, ongeacht de omvang van de

bestelling.

5.12 Het ondertekenen door de klant voor ontvangst van goederen sluit de aanvaarding van de conforme levering

en installatie van de goederen in. De keuring en oplevering van werken gebeurt onmiddellijk en eventueel

stilzwijgend op het ogenblik van de beëindiging ervan en dit ongeacht of er al dan niet een openstaand

factuursaldo bestaat. Behoudens in geval van andersluidende schriftelijke overeenkomst worden de werken,

zelfs gedeeltelijke werken en ongeacht of zij al dan niet beëindigd zijn, opgeleverd door de ingebruikname ervan

en dit ongeacht of dit gebeurt door andere ambachten of door de klant of derden. Eventuele opmerkingen

dienen derhalve geformuleerd op het ogenblik van de beëindiging en inspectie der werken. De oplevering, ook

stilzwijgend, sluit elke betwisting uit over zichtbare of verborgen gebreken.

ARTIKEL 6: AANVAARDING, GARANTIE, AANSPRAKELIJKHEID

& EIGENDOMSVOORBEHOUD

6.1 Klachten betreffende gebreken moeten ons bereiken binnen de (20) twintig maanden na de effectieve leveringen

installatiedatum en bij aangetekend schrijven. In het andere geval wordt zij niet aanvaard. Dezelfde bepaling

geldt voor wat betreft een eventueel protest van facturatie, welke aan ADDEV BV overgemaakt moeten worden

binnen de 8 dagen na factuurdatum. Ingeval ADDEV BV de gegrondheid van de klacht erkent, is de verplichting

van ADDEV BV, met uitsluiting van elke andere schadevergoeding, ertoe beperkt de betwiste materialen te

herstellen. ADDEV BV is niet aansprakelijk voor de wijzigingen inzake constructie, maten, samenstelling en kleur

van materialen door de fabrikant en/of leverancier aangebracht of voor aanpassingen en herstellingswerken

die de klant zelf liet uitvoeren zonder voorafgaande toestemming van ADDEV BV. Wanneer de facturatie tijdig

en terecht geprotesteerd werd door de klant, heeft deze slechts het recht op inhouding van het gefactureerde

bedrag dat betrekking heeft op het geprotesteerde onderdeel van de factuur.

6.2 Tijdens voormelde termijn van (20) twintig maanden dient de klant alle geleverde goederen en materialen in

goede staat te onderhouden, tevens conform alle gangbare en verplichte keuringen. Daarnaast dient de woning

waarin goederen of toestellen op het elektrisch net worden aangesloten, conform de ter zake gelden de

wetgeving te voldoen aan de technische vereisten, zo niet dan vervalt de regeling onder artikel 6.1.

ALGEMENE VERKOOPS-, LEVERING-, INSTALLATIE- EN BETALINGSVOORWAARDEN

VERSIE 1.0 DD. 10/06/2019

PAGINA 4/5

6.3 De klant verbindt zich ertoe om een jaarlijks onderhoud van de door ADDEV BV geleverde goederen te laten

plaatsvinden en hiervoor alle kosten te dragen. Dit onderhoud dient elk kalenderjaar opnieuw te gebeuren

uiterlijk voor het verstrijken van een jaar sedert de datum van het eerste onderhoud. Deze datum van eerste

onderhoud zal door ADDEV BV middels een zegel op elk geleverd goed aangebracht worden onder de benaming

“first maintenance date”. Indien de klant nalaat dit onderhoud te laten verrichten, of zij laat na om dit tijdig te

laten doen, dan vervalt de garantieregeling voor gebreken onder artikel 6.1 en zal een klacht betreffende

gebreken in geen geval worden aanvaard.

Het onderhoud waarvan sprake in het voorgaande lid, houdt in elk geval doch niet uitsluitend een onderhoud

in aan de airco, de warmtepomp en het ventilatiesysteem. Deze omvat onder andere het reinigen van de filters,

het opvullen van de koelvloeistof en elke andere onderhoudsdaad die een normaal, zorgvuldig en vooruitziend

eigenaar jaarlijks zou laten plaatsvinden. Het onderhoud zal uitgevoerd worden door de leverancier van A

ADDEV BV, doch zal geenszins geschieden onder de verantwoordelijkheid of door een aangestelde van ADDEV

BV. Die laatste is in geen geval aansprakelijk voor een tekortkoming in het onderhoud van het geleverde goed.

De klant verbindt zich ertoe steeds het bewijs te kunnen leveren van een correct en tijdig onderhoud conform

het voorgaande, bij gebreke waaraan vermoed wordt dat het vereiste onderhoud niet plaatsgevonden heeft.

6.4 Wanneer de materialen niet door ADDEV BV worden geleverd, geïnstalleerd en/of voorgeschreven, draagt

ADDEV BV geen enkele aansprakelijkheid voor wat betreft de kwaliteit en keuze van deze materialen noch voor

de mogelijks schadelijke gevolgen van het gebruik van dergelijke materialen. Gebeurlijke gebreken, zelfs

uitvoeringsgebreken, die te wijten zouden zijn aan de keuze of het voorschrift van een verkeerd, ongeschikt of

minderwaardig materiaal, zijn ten laste van de klant. Ditzelfde geldt voor eventuele conceptiefouten indien de

plannen en tekeningen niet door ADDEV BV werden opgesteld of wanneer deze werden opgesteld conform de

specifieke wensen van de klant, tegen het advies van ADDEV BV in. Indien de montage gebeurt door de klant of

door derden worden fouten in de installatie beschouwd te zijn veroorzaakt door de montage, behoudens bewijs

van het tegendeel. De klant vrijwaart ADDEV BV voor vorderingen van derden op basis van schade veroorzaakt

door de werken zonder enige fout vanwege ADDEV BV.

6.5 De verkochte goederen blijven eigendom van ADDEV BV tot de integrale betaling van de prijs. Zij kunnen

bijgevolg niet onroerend door bestemming of incorporatie worden. Niettemin draagt de klant vanaf de leveringen

installatie het risico voor verlies, diefstal beschadiging of vernietiging van de goederen, zelfs in geval van

overmacht. De betaalde voorschotten blijven ons verworven ter vergoeding van de mogelijke verliezen bij

wederverkoop. Stockagekosten worden in rekening gebracht.

6.6 Ongeacht op welke rechtsgrond ADDEV BV zou worden aangesproken, staat ADDEV BV opzichtens de klant

maar in voor de herstelling aan de door haar geleverde en/of geïnstalleerde goederen. Zij kan nooit gehouden

zijn tot andere schadevergoedingen, waaronder maar niet beperkt tot vergoeding van immateriële schade

(vertragingsschade, omzetderving,…) of schade aan inboedel of de bestaande goederen van de klant. In ieder

geval kan ADDEV BV slechts gehouden zijn tot het bedrag dat haar verzekering burgerlijke aansprakelijkheid

uitkeert.

6.7 In geval van doorverkoop, schenking of enige andere overdracht van het eigendomsrecht van het door ADDEV

BV geleverde goed door de klant, zal ADDEV BV geenszins instaan voor de vrijwaring voor gebeurlijke gebreken

ten aanzien van de klant en/of ten aanzien van de derde-verkrijger. Ingevolge de overdracht van het

eigendomsrecht van het geleverde goed, komt de vrijwarings- en garantieverplichting voor (verborgen)

gebreken van ADDEV BV integraal te vervallen, behoudens indien het gebrek te wijten is aan het opzet van

ADDEV BV, haar grove schuld of die van haar aangestelden of lasthebbers.

De vrijwarings- en garantieregelingen van ADDEV BV kunnen niet als accessorium of toebehoren van het door

ADDEV BV geleverde product overgedragen worden op basis van art. 1615 BW., noch op basis van enige andere

rechtsgrond. Indien de klant in strijd met het voorgaande toch de garantie en/of vrijwaringsverbintenissen van

ADDEV BV overdraagt aan een derde als toebehoren of accessorium van een door ADDEV BV geleverd goed,

dan zal de klant ADDEV BV vrijwaren en integraal vergoeden voor elk nadeel, schade en/of kost die ADDEV BV

ingevolge die overdracht lijdt.

ARTIKEL 7: BETALING VAN FACTUREN

7.1 Een tussentijds saldo ten belope van nogmaals 40 % van de afgesproken prijs, bovenop het voorschot als

bepaald in art. 4.4, zal aangerekend worden gedurende de uitvoering van de overeenkomst door ADDEV BV en

betreft een tussentijdse provisie. ADDEV BV zal deze tussentijdse provisie aanrekenen op het tijdstip dat zij het

passend acht middels factuur die uiterlijk voor de vervaldag door de klant betaald moet worden en waarop de

ALGEMENE VERKOOPS-, LEVERING-, INSTALLATIE- EN BETALINGSVOORWAARDEN

VERSIE 1.0 DD. 10/06/2019

PAGINA 5/5

algemene factuurvoorwaarden van ADDEV BV van toepassing zijn. Vóór de ontvangst van de levering en

installatie van de goederen betaalt de klant het resterende saldo (20 %) waarvoor ADDEV BV eveneens zal

factureren.

7.2 De facturen van ADDEV BV worden door de klant betaald door middel van overschrijving op de bankrekening

van ADDEV BV. De schuld is draagbaar. De vervaldag dient steeds gerespecteerd te worden, ook indien leveringen

installatie vertraagd wordt of onmogelijk wordt gemaakt door redenen onafhankelijk van ADDEV BV.

7.3 Bij niet-tijdige betalingen is de klant van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling verwijlintresten

van 1% per maand verschuldigd, alsook een schadevergoeding ten belope van het 10 % van het niet-tijdig

betaalde bedrag, inclusief BTW met een minimum van 150,00 EUR. Tevens kan ADDEV BV op dat ogenblik

beslissen de overeenkomst te schorsen of te ontbinden lastens de klant, zonder opzeggingstermijn of

vergoeding, en zonder afbreuk te doen aan het recht van ADDEV BV tot volledige betaling van alle uitstaande

bedragen en tot het bekomen van een schadevergoeding van alle geleden schade. Bij schorsing van haar

prestaties is ADDEV BV niet gehouden te leveren en/of te installeren of enige dienst te verlenen aan de klant,

ook niet met betrekking tot andere overeenkomsten en andere leveringen en/of installaties, zolang ADDEV BV

de volledige betaling van de vervallen factuur niet heeft ontvangen.

Indien de klant nalaat het saldo zoals bepaald in art. 8.1 en 8.2 vóór de vervaldag en levering te betalen, zal de

kost voor het transport en het kraanwerk teneinde de levering te bewerkstelligen integraal aan de klant

doorgerekend worden, onverminderd hetgeen bepaald in het voorgaande lid.

De klant heeft eenzelfde recht op vergoeding voor het geval ADDEV BV in gebreke blijft haar verbintenissen uit

te voeren.

7.4 De klant blijft eveneens gehouden te betalen indien de factuur op vraag van de klant werd opgesteld op naam

van een derde.

7.5 In geval van ontbinding van deze overeenkomst in het nadeel van de klant, maakt ADDEV BV aanspraak op een

forfaitaire schadevergoeding van 15% op de totale prijs incl. BTW, met een minimum van 200,00 EUR,

onverminderd haar recht op een hogere vergoeding bij bewijs van een hogere schade. Omgekeerd kan de klant

aanspraak maken op een gelijkwaardige schadevergoeding indien de overeenkomst lastens ADDEV BV wordt

ontbonden.

ARTIKEL 8: CONCURRENTIEBEDING

8.1 De goederen en afgeleverde producten en diensten van ADDEV BV mogen niet worden gekopieerd of

aangewend voor concurrerende of commerciële doeleinden zonder voorafgaandelijke schriftelijke

toestemming van ADDEV BV. Desgevallend worden voorwaarden en modaliteiten onderhandeld en gekoppeld

aan eventueel gebruik.

8.2 Alle studies, plannen, documenten, schetsen, tekeningen, stalen en ontwerpen blijven eigendom van ADDEV

BV. Bij overhandiging aan de klant mogen zij niet misbruikt worden, noch door de klant, noch door derden. Zij

moeten op eenvoudig verzoek onmiddellijk worden geretourneerd. ADDEV BV heeft het recht ze te gebruiken

voor publicitaire doeleinden zonder aan de klant enige vergoeding verschuldigd te zijn.

8.3 De klant is aansprakelijk voor elk eventueel misbruik en ADDEV BV behoudt zich het recht voor een

schadevergoeding te eisen. Deze bedraagt minimaal 10,00% inclusief BTW van het totale bedrag op de offerte.

ARTIKEL 9: BETWISTINGEN

9.1 Op al onze overeenkomsten is uitsluitend het Belgisch Recht van toepassing en, ingeval van betwisting, zijn naar

keuze van ADDEV BV uitsluitend de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement van de woonplaats van

de klant, dan wel van de plaats waar de verbintenissen, waarover het geschil loopt of een ervan is ontstaan of

waar zij worden, zijn of moeten worden uitgevoerd, bevoegd om daarvan kennis te nemen.