Algemene voorwaarden

ALGEMENE VERKOOPS-, LEVERINGS-, INSTALLATIE- EN BETALINGSVOORWAARDEN (B2C)

ARTIKEL 1: ALGEMEEN

1.1                         Deze algemene verkoops-, levering-, installatie- en betalingsvoorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, opdrachten en overeenkomsten van ADD HOME BV evenals de uitvoering daarvan.

1.2                        Behalve bijzondere koop-, leverings-, installatie- of betalingsvoorwaarden, vermeld op de voorzijde van de factuur of op de voorzijde van de offerte en ondertekend voor akkoord door de klant en door een bestuurder van ADD HOME BV, alsook eventuele addenda houdende opschortende voorwaarden, zijn enkel en bij uitsluiting van elke andere, deze algemene verkoops-, leverings-, installatie- en betalingsvoorwaarden van toepassing dewelke hieronder zijn vermeld.

1.3                        De algemene koop-, leverings-, installatie of betalingsvoorwaarden die voorkomen op documenten van de klant aanvaardt ADD HOME BV niet. In geval van uitdrukkelijke aanvaarding van de algemene voorwaarden van de klant door een bestuurder van ADD HOME BV gelden onderhevige voorwaarden als aanvullend.

1.4                       ADD HOME BV kan deze algemene verkoops-, leverings-, installatie- en betalingsvoorwaarden steeds zonder afzonderlijke kennisgeving wijzigen. De gewijzigde voorwaarden zijn evenwel niet van toepassing op reeds voorheen gesloten overeenkomsten of voorheen geplaatste én aanvaardde bestellingen. Elke bestelling of overeenkomst gesloten of geplaatst en aanvaard na de wijziging, houdt een aanvaarding in door de klant van de nieuwe algemene verkoops-, leverings-, installatie- en betalingsvoorwaarden. Hij zal ze voor kennisname en aanvaarding ondertekenen.

ARTIKEL 2: WEBSITE

2.1                        Het gebruik van de website van ADD HOME BV is steeds op eigen risico. ADD HOME BV heeft alle nodige technische, juridische en organisatorische maatregelen genomen om de website-gebruikers een veilige en goede werking ervan te garanderen, zonder dat dit evenwel een resultaatsverbintenis is. De op de website aangereikte informatie is evenwel niet bindend wanneer zij niet overeenstemt met de informatie op de offertes of overeenkomsten. Laatstgenoemde documenten hebben steeds voorrang.

2.2                       Op de website van ADD HOME BV, mailing en overige aanbiedingen via onder meer sociale media, worden de aangeboden goederen en diensten zo duidelijk en waarheidsgetrouw als mogelijk afgebeeld en beschreven. Lichte afwijkingen op vlak van vorm, kleur, afmetingen, samenstelling, prijs en andere gegevens zijn steeds mogelijk.

2.3                       De aanbiedingen op de Belgische website van ADD HOME BV zijn uitsluitend gericht op de Belgische markt.

ARTIKEL 3: PRIJZEN

3.1                        De op de offertes weergegeven prijzen zijn vermeld in euro, inclusief B.T.W. en zijn zonder akkoord van de klant (14) veertien dagen geldig.

3.2                       De prijzen kunnen beschouwd worden als een absolute forfait en zij zijn daarenboven gebaseerd op de thans geldende waarden en prijzen van lonen, goederen en materialen. Indien deze na het uitreiken van een offerte wijzigingen ondergaan behoudt ADD HOME BV het recht voor om deze wijzigingen door te rekenen aan de klant. Ingeval de klant niet akkoord gaat met de nieuw doorgerekende prijzen, dan vervalt de bestelling kosteloos. Hiervoor kan geen schadevergoeding gevorderd worden van ADD HOME BV door de klant.

3.3                       Bij samengestelde prijzen bestaat geen verplichting tot het leveren van een gedeelte van de bestelling tegen het overeenkomstige gedeelte van de totale prijs.

                            Indien de uitvoeringsplannen gewijzigd worden en/of er foutieve gegevens verschaft zijn op basis waarvan de bestelbon werd opgesteld, heeft ADD HOME BV het recht om de prijzen aan te passen aan de gevraagde uitvoering. De klant zal hiervan worden ingelicht.

3.4                      De op de offerte of factuur weergegeven prijzen houden geen rekening met onderbrekingen en/of vertragingen die niet te wijten zijn aan ADD HOME BV. Indien de onderbrekingen en/of stagnatie aan de klant te wijten is, dan zullen hiermee gepaard gaande kosten voor rekening van de klant zijn.

ARTIKEL 4: BESTELLINGEN

4.1                       De klant plaatst/bevestigt zijn bestelling door ondertekening van de onderhavige offerte. Hierdoor verklaart de klant tevens over de vereiste hoedanigheid en bekwaamheid te beschikken om dergelijke overeenkomsten aan te gaan, of dit te doen mits toezicht en toestemming van een persoon die over de vereiste hoedanigheid en bekwaamheid beschikt.

4.2                      Bij gebreke aan ondertekening van de offerte door de klant binnen (14) veertien dagen komt deze van rechtswege te vervallen, behoudens bevestiging door een vertegenwoordiger van ADD HOME BV.

4.3                      De door de vertegenwoordigers van ADD HOME BV aanvaarde bestellingen gelden slechts als voorlopig en voorwaardelijk aanvaard en zijn slechts definitief bindend na ondertekening van de offerte/bestelbon door een bestuurder van ADD HOME BV.

4.4                      ADD HOME BV zal een voorschot van 40% op de totaalprijs incl. btw aanrekenen binnen de (14) veertien dagen nadat de klant zijn bestelling plaatste en/of de offerte ondertekende, dan wel na manifestatie van de opschortende voorwaarde, middels factuur die uiterlijk voor de vervaldag door de klant betaald moet worden en waarop de algemene factuurvoorwaarden van ADD HOME BV van toepassing zijn. Na betaling van het voorschot van 40,00% inclusief BTW start bij ADD HOME BV de productie van de goederen.

4.5                      Bestellingen worden behandeld in volgorde van binnenkomst van het voorschot van de klant en geleverd en geïnstalleerd zolang de voorraad strekt en in overleg tussen de klant en ADD HOME BV. ADD HOME BV behoudt zich het recht voor om een bestelling te weigeren. Desgevraagd zal ADD HOME BV aan de klant de reden daarvan meedelen.

4.6                      Als een goed niet (meer) in voorraad is, wordt de klant daarvan op de hoogte gebracht. Als door omstandigheden buiten de wil van ADD HOME BV goederen of vervangende goederen niet (meer) geleverd kunnen worden, wordt hetzij de bestelling van de klant kosteloos geannuleerd, hetzij een volwaardig alternatief aangeboden en wordt de klant daarover ingelicht. Het voorschot van de klant wordt, in geval van annulatie, dan ook teruggestort, dan wel, in geval van aanvaarding van het alternatief, herzien.

ARTIKEL 5: LEVERING- EN INSTALLATIE

5.1                        De leverings- en installatie termijn wordt enkel bij wijze van inlichting verstrekt. ADD HOME BV streeft een redelijke leveringstermijn na, in verhouding tot de aard en omvang van de bestelling en de wensen van de klant. De leverings- en installatietermijn wordt steeds in de mate van het mogelijke in onderling overleg bepaald.

5.2                       Vertraging in de levering- en installatietermijn buiten de wil van ADD HOME BV door daden van de klant of van derden dan wel vanwege stakingen, ongevallen, invoerverbod, gebrek aan transportmiddelen, machinebreuk of van andere situaties van overmacht machtigt de klant niet de ontbinding van deze overeenkomst te vorderen, behoudens wanneer de uitvoering van de bestelling of overeenkomst onmogelijk is geworden. De klant kan in ieder geval geen schadevergoeding eisen.

5.3                       De overeengekomen leverings- en installatietermijn worden verlengd indien de klant nalaat tijdig de gevraagde documenten over te maken of haar noodzakelijke medewerking te verlenen.

5.4                      Indien de levering- en/of installatie, op verzoek van de klant, binnen een kortere tijdspanne dan de normale of voorziene termijn dient te gebeuren en dit extra kosten veroorzaakt, dan vallen deze kosten integraal ten laste van de klant. Deze kost wordt alsdan eenvoudig doorgerekend op de factuur.

5.5                       De goederen worden vervoerd op gevaar, kosten en risico van de klant behoudens wanneer de verzending vrachtvrij zou gebeuren. De klant is verantwoordelijk voor de juistheid van het werfadres. De klant dient ervoor te zorgen dat de goederen bij aankomst onmiddellijk kunnen worden geleverd op de werf en op een veilige manier kunnen worden gestockeerd of geïnstalleerd. Rekening houdend met de afmetingen van de vrachtwagen, de te leveren goederen en de ondergrond. Voor elke levering brengt de klant ADD HOME BV op de hoogte van de veiligheidsvoorschriften die op de leveringsplaats voor het onthaal van externe bedrijven gelden (preventieplan, veiligheidsprotocol, instructies). De klant is gehouden de staat van de goederen na te gaan bij hun aankomst en is zelf verantwoordelijk voor eventueel verhaal tegen de vervoerders. De werf dient door de klant toegankelijk gemaakt te worden om de normale uitvoering van de werken op een veilige manier mogelijk te maken. Nutteloze verplaatsingskosten en te lange wachttijden (meer dan 15 minuten) zullen worden aangerekend. Indien de goederen niet door de klant worden afgehaald of door ons kunnen afgeleverd worden op het afgesproken tijdstip, worden er stockagekosten aangerekend. Tevens wordt in geval de facturatie onmiddellijk opeisbaar.

5.6                       Zodra de vermelde leverings- en/of installatietermijn op verzoek dan wel door toedoen van de klant met meer dan (1) een maand wordt uitgesteld, heeft ADD HOME BV het recht om alle hieruit voortvloeiende kosten (stockagekosten, schade veroorzaakt aan de geleverde goederen wegens gebrek aan afwerking of gebruik, winstderving,…) te verhalen op de klant. De klant zal ADD HOME BV op eerst verzoek en na voorlegging van de relevante stavingstukken waaruit de schade blijkt, vergoeden.

5.7                       De door de klant opgegeven plaats moet vrij zijn van obstakels in en boven de grond. Onder obstakels wordt o.a. (niet-limitatief) verstaan: puin, boomstronken of wortels, struiken, oude funderingen, greppels, leidingen en verder alles waarvoor hak- en/of breekwerk en/of egalisatie nodig is. Aanwezigheid van obstakels kan aanleiding geven tot het berekenen van een meerprijs. De schroefpalen die dienen voor de fundering en die door ADD HOME BV mee worden geleverd zijn slechts inbegrepen in de prijs ten belope van 2 meter lopende in de diepte t.o.v. het maaiveld. Indien schroefpalen gebruikt worden die deze afmeting overschrijden, zal dit aanleiding geven tot het berekenen van een meerprijs.

5.8                       De klant dient vóór de levering alle administratieve formaliteiten (o.a. vergunningen) te vervullen die voor de plaatsing en installatie van de goederen op zijn terrein vereist zijn. In geen geval is ADD HOME BV verantwoordelijk in geval van problemen of vertraging bij het (niet) verkrijgen van de administratieve vergunningen en documenten.

5.9                       Indien ADD HOME BV instaat voor grond- en/of funderingswerken staat ADD HOME BV opzichtens de klant slechts in voor het goed uitvoeren van de werken op een wijze dat het geleverde correct kan worden geïnstalleerd. ADD HOME BV kan nooit gehouden zijn tot enige schadevergoeding aan de klant met betrekking tot deze werken. ADD HOME BV is verder niet verantwoordelijk voor foutloze hinder uit nabuurschap (art. 544 BW) die derden ondervinden met betrekking tot deze werken. De klant zal ADD HOME BV hiervoor integraal vrijwaren.

5.10                     Tijdens officiële vakantiedagen en het bouwverlof kan ADD HOME BV geen goederen leveren en/of installeren. Ook zijn de productie en burelen dan gesloten.

5.11                      Leveringen en/of installaties doet ADD HOME BV enkel in Vlaanderen. Voor leveringen en/of installaties van goederen buiten Vlaanderen wordt er altijd een offerte op maat gemaakt, ongeacht de omvang van de bestelling.

5.12                     Het ondertekenen door de klant voor ontvangst van goederen sluit de aanvaarding van de conforme levering en installatie van de goederen in. De keuring en oplevering van werken gebeurt onmiddellijk en eventueel stilzwijgend op het ogenblik van de beëindiging ervan en dit ongeacht of er al dan niet een openstaand factuursaldo bestaat.

                            Behoudens in geval van andersluidende schriftelijke overeenkomst worden de werken, zelfs gedeeltelijke werken en ongeacht of zij al dan niet beëindigd zijn, opgeleverd door de ingebruikname ervan en dit ongeacht of dit gebeurt door andere ambachten of door de klant of derden. Eventuele opmerkingen dienen derhalve geformuleerd op het ogenblik van de beëindiging en inspectie der werken. De oplevering, ook stilzwijgend, sluit elke betwisting uit over zichtbare of verborgen gebreken.

ARTIKEL 6: AANVAARDING, GARANTIE, AANSPRAKELIJKHEID & EIGENDOMSVOORBEHOUD

6.1                        Klachten betreffende gebreken moeten ons bereiken binnen de (20) twintig maanden na de effectieve levering- en installatiedatum en bij aangetekend schrijven. In het andere geval wordt zij niet aanvaard. Dezelfde bepaling geldt voor wat betreft een eventueel protest van facturatie. Ingeval ADD HOME BV de gegrondheid van de klacht erkent, is de verplichting van ADD HOME BV, met uitsluiting van elke andere schadevergoeding, ertoe beperkt de betwiste materialen te herstellen. ADD HOME BV is niet aansprakelijk voor de wijzigingen inzake constructie, maten, samenstelling en kleur van materialen door de fabrikant en/of leverancier aangebracht of voor aanpassingen en herstellingswerken die de klant zelf liet uitvoeren zonder voorafgaande toestemming van ADD HOME BV. Wanneer de facturatie tijdig en terecht geprotesteerd werd door de klant, heeft deze slechts het recht op inhouding van het gefactureerde bedrag dat betrekking heeft op het geprotesteerde onderdeel van de factuur.

6.2                       Tijdens voormelde termijn van (20) twintig maanden dient de klant alle geleverde goederen en materialen in goede staat te onderhouden, tevens conform alle gangbare en verplichte keuringen. Daarnaast dient de woning waarin  goederen of toestellen op het elektrisch net worden aangesloten, conform de ter zake gelden de wetgeving te voldoen aan de technische vereisten, zo niet dan vervalt de regeling onder artikel 6.1.

6.3                       De klant verbindt zich ertoe om een jaarlijks onderhoud van de door ADD HOME BV geleverde goederen te laten plaatsvinden en hiervoor alle kosten te dragen. Dit onderhoud dient elk kalenderjaar opnieuw te gebeuren uiterlijk voor het verstrijken van een jaar sedert de datum van het eerste onderhoud. Deze datum van eerste onderhoud zal door ADD HOME BV middels een zegel op elk geleverd goed aangebracht worden onder de benaming “first maintenance date”. Indien de klant nalaat dit onderhoud te laten verrichten, of zij laat na om dit tijdig te laten doen, dan vervalt de garantieregeling voor gebreken onder artikel 6.1 en art. 7 en zal een klacht betreffende gebreken in geen geval worden aanvaard.

                            Het onderhoud waarvan sprake in het voorgaande lid, houdt in elk geval doch niet uitsluitend een onderhoud in aan de airco, de warmtepomp en het ventilatiesysteem. Deze omvat onder andere het reinigen van de filters, het opvullen van de koelvloeistof en elke andere onderhoudsdaad die een normaal, zorgvuldig en vooruitziend eigenaar jaarlijks zou laten plaatsvinden. Het onderhoud zal uitgevoerd worden door de leverancier van ADD HOME BV, doch zal geenszins geschieden onder de verantwoordelijkheid of door een aangestelde van ADD HOME BV. Die laatste is in geen geval aansprakelijk voor een tekortkoming in het onderhoud van het geleverde goed.

                            De klant verbindt zich ertoe steeds het bewijs te kunnen leveren van een correct en tijdig onderhoud conform het voorgaande, bij gebreke waaraan vermoed wordt dat het vereiste onderhoud niet plaatsgevonden heeft.

6.4                      Wanneer de materialen niet door ADD HOME BV worden geleverd, geïnstalleerd en/of voorgeschreven, draagt ADD HOME BV geen enkele aansprakelijkheid voor wat betreft de kwaliteit en keuze van deze materialen noch voor de mogelijks schadelijke gevolgen van het gebruik van dergelijke materialen. Gebeurlijke gebreken, zelfs uitvoeringsgebreken, die te wijten zouden zijn aan de keuze of het voorschrift van een verkeerd, ongeschikt of minderwaardig materiaal, zijn ten laste van de klant. Ditzelfde geldt voor eventuele conceptiefouten indien de plannen en tekeningen niet door ADD HOME BV werden opgesteld of wanneer deze werden opgesteld conform de specifieke wensen van de klant, tegen het advies van ADD HOME BV in. Indien de montage gebeurt door de klant of door derden worden fouten in de installatie beschouwd te zijn veroorzaakt door de montage, behoudens bewijs van het tegendeel.

                             De klant vrijwaart ADD HOME BV voor vorderingen van derden op basis van schade veroorzaakt door de werken zonder enige fout vanwege ADD HOME BV. In de gevallen vermeld in dit artikel zal de klant geen beroep kunnen doen op de commerciële garantie zoals voorzien in art. 7 van deze algemene voorwaarden.

6.5                      De verkochte goederen blijven eigendom van ADD HOME BV tot de integrale betaling van de prijs. Zij kunnen bijgevolg niet onroerend door bestemming of incorporatie worden. Niettemin draagt de klant vanaf de levering- en installatie het risico voor verlies, diefstal beschadiging of vernietiging van de goederen, zelfs in geval van overmacht. De betaalde voorschotten blijven ons verworven ter vergoeding van de mogelijke verliezen bij wederverkoop. Stockagekosten worden in rekening gebracht.

6.6                      Ongeacht op welke rechtsgrond ADD HOME BV zou worden aangesproken, staat ADD HOME BV opzichtens de klant maar in voor de herstelling aan de door haar geleverde en/of geïnstalleerde goederen. Zij kan nooit gehouden zijn tot andere schadevergoedingen, waaronder maar niet beperkt tot vergoeding van immateriële schade (vertragingsschade, omzetderving,…) of schade aan inboedel of de bestaande goederen van de klant. In ieder geval kan ADD HOME BV slechts gehouden zijn tot het bedrag dat haar verzekering burgerlijke aansprakelijkheid uitkeert.

6.7                      In geval van doorverkoop, schenking of enige andere overdracht van het eigendomsrecht van het door ADD HOME BV geleverde goed door de klant, zal ADD HOME BV geenszins instaan voor de vrijwaring voor gebeurlijke gebreken ten aanzien van de klant en/of ten aanzien van de derde-verkrijger. Ingevolge de overdracht van het eigendomsrecht van het geleverde goed, komt de vrijwarings- en garantieverplichting voor (verborgen) gebreken van ADD HOME BV integraal te vervallen, behoudens indien het gebrek te wijten is aan het opzet van ADD HOME BV, haar grove schuld of die van haar aangestelden of lasthebbers.

De vrijwarings- en garantieregelingen van ADD HOME BV kunnen niet als accessorium of toebehoren van het door ADD HOME BV geleverde product overgedragen worden op basis van art. 1615 BW., noch op basis van enige andere rechtsgrond. Indien de klant in strijd met het voorgaande toch de garantie en/of vrijwaringsverbintenissen van ADD HOME BV overdraagt aan een derde als toebehoren of accessorium van een door ADD HOME BV geleverd goed, dan zal de klant ADD HOME BV vrijwaren en integraal vergoeden voor elk nadeel, schade en/of kost die ADD HOME BV ingevolge die overdracht lijdt. Deze bepaling geldt eveneens voor wat betreft de commerciële garantie zoals voorzien in art. 7 van deze algemene voorwaarden.

ARTIKEL 7: COMMERCIËLE TIENJARIGE GARANTIE

7.1                        De klant kan tegen bijkomende betaling een commerciële garantie verkrijgen voor de duur van (10) tien jaar op de door haar aangekochte goederen. Als bewijs van de verkregen commerciële garantie zal de klant een garantiecertificaat ontvangen van ADD HOME BV. Dit uitgegeven garantiecertificaat dient als bewijs van de verkregen commerciële garantie en dient door de klant zelf op haar verantwoordelijkheid bewaard te worden. ADD HOME BV houdt geen inventaris of gegevens bij van klanten die een commerciële garantie hebben bekomen. In geval de klant geen garantiecertificaat uitgegeven door ADD HOME BV kan voorleggen, wordt zij geacht geen commerciële garantie te hebben bekomen. Het garantiecertificaat geldt als uitsluitend bewijsmiddel van het hebben ondertekend van de commerciële garantie, doch toont de tijdigheid van het inroepen van de garantie niet aan. Dit artikel doet geen afbreuk aan het bepaalde onder artikel 7.5 van deze algemene voorwaarden. 

7.2                       De commerciële garantie door ADD HOME BV verstrekt geldt niet voor schade als een gevolg door transport, zoals o.a. zettingsscheuren of schade aan verf en/of silicones. De commerciële garantie verstrekt door ADD HOME BV geldt niet voor de wijzigingen inzake constructie, maten, samenstelling en kleur van materialen door de fabrikant en/of leverancier aangebracht of voor aanpassingen en herstellingswerken die de klant zelf liet uitvoeren zonder voorafgaande toestemming van ADD HOME BV.

Deze garantie geldt evenmin voor goederen die incorrect geplaatst, gemonteerd of geïnstalleerd zijn, behoudens indien dit gebeurde onder de verantwoordelijkheid van ADD HOME BV. De garantie geldt niet indien de goederen ongepast gebruikt, misbruikt, verkeerd gebruikt of gewijzigd zijn, of schoongemaakt werden met de verkeerde schoonmaakmethoden of -producten. Deze garantie dekt geen normale slijtage, insnijdingen, krassen. Schade ingevolge externe gebeurtenissen zoals ongevallen, schokken, brand, vandalisme, waterschade, natuurlijk of kunstmatig licht (in het geval van verkleuring), natuurrampen of weersomstandigheden worden door deze commerciële garantie niet gedekt. Deze garantie dekt geen gevolgschade noch bijkomende schade.  Het bedrag van de commerciële garantie is in elk geval beperkt tot maximaal de prijs van het gedekte goed.

7.3                       De klant verbindt zich ertoe om een jaarlijks onderhoud van de door ADD HOME BV geleverde goederen te laten plaatsvinden en hiervoor alle kosten te dragen. Dit onderhoud dient elk kalenderjaar opnieuw te gebeuren uiterlijk voor het verstrijken van een jaar sedert de datum van het eerste onderhoud conform art. 6.3 van deze algemene voorwaarden.

7.4                      De artikelen 6.2, 6.3, 6.4, 6.6 en 6.7 van deze algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op de commerciële garantie.

7.5                       Om zich te beroepen op de commerciële garantie dient de klant zelf contact op te nemen met ADD HOME BV met vertoon van haar garantiebewijs binnen (10) tien jaar na aankoop. Het originele aankoopbewijs dient voorgelegd te worden om aan te tonen dat de klant zich tijdig beroepen heeft op de commerciële garantie. Indien de klant het origineel aankoopbewijs niet kan voorleggen, dan kan zij zich niet beroepen op de commerciële garantie. Indien de klant contact opneemt met ADD HOME BV na (10) tien jaar sedert de aankoop van het door garantie gedekte goed, dan zal zij zich niet meer kunnen beroepen op de commerciële garantie, zelfs indien de schade vóór het verloop van tien jaar sedert aankoop opgetreden of ontstaan zou zijn.

7.6                      Indien de klant zich tijdig en correct beroept op de commerciële garantie, zal ADD HOME BV het goed onderzoeken en uitsluitend naar eigen goeddunken beslissen of het probleem door deze garantie gedekt wordt. Als ADD HOME BV beslist dat het probleem onder de garantie valt, dan zal het naar eigen goeddunken het gedekte goed repareren of vervangen door een identiek of vergelijkbaar goed.

De herstellingskosten, de onderdelen, de werkuren en de transportkosten van het herstellingspersoneel zijn in dat geval ten laste van ADD HOME BV op voorwaarde dat het goed makkelijk bereikbaar is voor reparatie zonder speciale kosten.

7.7                      De vervangen onderdelen worden het eigendom van ADD HOME BV. Als het artikel niet langer verkocht wordt door ADD HOME BV, zal ADD HOME BV een geschikte vervanging aanbieden. ADD HOME BV bepaalt in overleg met de klant wat een geschikte vervanging zou zijn. Er wordt een schriftelijk akkoord gesloten over de vervangen onderdelen.

7.8                      Voor toestellen, artikelen en producten geïnstalleerd door derden gelden andere garantievoorwaarden, zelfs indien deze een onderdeel vormen van een door ADD HOME BV verkocht goed. Raadpleeg hiervoor de specifieke garantievoorwaarden van het betreffende toestel, artikel of onderdeel. Deze commerciële garantie is op dergelijke toestellen, artikelen en onderdelen niet van toepassing.

ARTIKEL 8: BETALING VAN FACTUREN

8.1                       Een tussentijds saldo ten belope van nogmaals 40 % van de afgesproken prijs, bovenop het voorschot als bepaald in art. 4.4, zal aangerekend worden gedurende de uitvoering van de overeenkomst door ADD HOME BV en betreft een tussentijdse provisie. ADD HOME BV zal deze tussentijdse provisie aanrekenen op het tijdstip dat zij het passend acht middels factuur die uiterlijk voor de vervaldag door de klant betaald moet worden en waarop de algemene factuurvoorwaarden van ADD HOME BV van toepassing zijn.

                             Vóór de ontvangst van de levering en installatie van de goederen betaalt de klant het resterende saldo (20 %) waarvoor ADD HOME BV eveneens zal factureren.

8.3                      De facturen van ADD HOME BV worden door de klant betaald door middel van overschrijving op de bankrekening van ADD HOME BV. De schuld is draagbaar. De vervaldag dient steeds gerespecteerd te worden, ook indien levering- en installatie vertraagd wordt of onmogelijk wordt gemaakt door redenen onafhankelijk van ADD HOME BV.

8.4                      Bij niet-tijdige betalingen is de klant een intrest verschuldigd bepaald overeenkomstig de wet van 2 augustus 2002 betreffende de betalingsachterstand bij handelstransacties. Deze interest begint pas te lopen vanaf de kalenderdag die volgt op de dag waarop een eerste kosteloze herinnering is verstuurd.

                             De niet-tijdige betaling zal slechts aanleiding geven tot een forfaitaire schadevergoeding na het verzenden van een eerste ingebrekestelling, die de vorm aanneemt van een eerste kosteloze herinnering en na het verstrijken van een termijn van 14 kalenderdagen ingaande op de derde dag na de verzending van de herinnering. Wanneer de herinnering via elektronische weg wordt verzonden, vangt de termijn van 14 kalenderdagen aan op de kalenderdag die volgt op de dag waarop de herinnering werd verzonden. De forfaitaire schadevergoeding bedraagt :

  1. a) 20 euro als het verschuldigde saldo lager dan of gelijk aan 150 euro is;
  2. b) 30 euro vermeerderd met 10 % van het verschuldigde bedrag op de schijf tussen 150,01 en 500 euro als het verschuldigde saldo tussen 150,01 en 500 euro is;
  3. c) 65 euro vermeerderd met 5 % van het verschuldigde bedrag op de schijf boven 500 euro met een maximum van 2000 euro als het verschuldigde saldo hoger dan 500 euro is.

                             Tevens kan ADD HOME BV op dat ogenblik beslissen de overeenkomst te schorsen of te ontbinden lastens de klant, zonder opzeggingstermijn of vergoeding, en zonder afbreuk te doen aan het recht van ADD HOME BV tot volledige betaling van alle uitstaande bedragen en tot het bekomen van een schadevergoeding van alle geleden schade. Bij schorsing van haar prestaties is ADD HOME BV niet gehouden te leveren en/of te installeren of enige dienst te verlenen aan de klant, ook niet met betrekking tot andere overeenkomsten en andere leveringen en/of installaties, zolang ADD HOME BV de volledige betaling van de vervallen factuur niet heeft ontvangen.

Indien de klant nalaat het saldo zoals bepaald in art. 8.1 en 8.2 vóór de vervaldag en levering te betalen, zal de kost voor het transport en het kraanwerk teneinde de levering te bewerkstelligen integraal aan de klant doorgerekend worden, onverminderd hetgeen bepaald in het voorgaande lid.

De klant heeft eenzelfde recht op vergoeding, na ingebrekstelling, voor het geval ADD HOME in gebreke blijft haar verbintenissen uit te voeren.

8.5                      De klant blijft eveneens gehouden te betalen indien de factuur op vraag van de klant werd opgesteld op naam van een derde.

8.6                      In geval van ontbinding van deze overeenkomst in het nadeel van de klant, maakt ADD HOME BV aanspraak op een forfaitaire schadevergoeding van 15% op de totale prijs incl. BTW, met een minimum van 200,00 EUR, onverminderd haar recht op een hogere vergoeding bij bewijs van een hogere schade. Omgekeerd kan de klant aanspraak maken op een gelijkwaardige schadevergoeding indien de overeenkomst lastens ADD HOME BV wordt ontbonden.

ARTIKEL 9: CONCURRENTIEBEDING

9.1                        De goederen en afgeleverde producten en diensten van ADD HOME BV mogen niet worden gekopieerd of aangewend voor concurrerende of commerciële doeleinden zonder voorafgaandelijke schriftelijke toestemming van ADD HOME BV. Desgevallend worden voorwaarden en modaliteiten onderhandeld en gekoppeld aan eventueel gebruik.

9.2                       Alle studies, plannen, documenten, schetsen, tekeningen, stalen en ontwerpen blijven eigendom van ADD HOME BV. Bij overhandiging aan de klant mogen zij niet misbruikt worden, noch door de klant, noch door derden. Zij moeten op eenvoudig verzoek onmiddellijk worden geretourneerd. ADD HOME BV heeft het recht ze te gebruiken voor publicitaire doeleinden zonder aan de klant enige vergoeding verschuldigd te zijn.

9.3                       De klant is aansprakelijk voor elk eventueel misbruik en ADD HOME BV behoudt zich het recht voor een schadevergoeding te eisen. Deze bedraagt minimaal 10,00% inclusief BTW  van het totale bedrag op de offerte.

ARTIKEL 10: BETWISTINGEN

10.1                      Op al onze overeenkomsten is uitsluitend het Belgisch Recht van toepassing en, ingeval van betwisting, zijn naar keuze van ADD HOME BV uitsluitend de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement van de woonplaats van de klant, dan wel van de plaats waar de verbintenissen, waarover het geschil loopt of een ervan is ontstaan of waar zij worden, zijn of moeten worden uitgevoerd, bevoegd om daarvan kennis te nemen.

ARTIKEL 11: PRIVACY

11.1                       Sinds 25 mei 2018 geldt er een nieuwe privacywetgeving. ADD HOME BV vindt de privacy van haar klanten cruciaal en wil  dan ook informeren wat ADD HOME BV met de persoonsgegevens van haar klanten al dan niet doet en bij wie de klanten terecht kunnen voor meer informatie. ADD HOME BV verwijst hiervoor naar haar geldende privacy policy – terug te vinden via onderstaande link: https://add-home.be/privacy/